Megéri a jövőbe fektetni, Jelentkezz doktori képzésünkre!

2024.03.19.
Megéri a jövőbe fektetni, Jelentkezz doktori képzésünkre!
Érdekel a kutatás és a tudományos karrier? Az ELTE Informatika Doktori Iskola magas szakmai színvonalat biztosít a doktori hallgatók számára. Nemcsak az ELTE Informatikai Karán végzetteket, hanem más felsőoktatási intézményekben diplomázottakat is várunk.  

A doktorandusz képzés ma már nemcsak a felsőoktatásban lévő oktató - kutatók utánpótlását jelenti, hanem sokan közülük a kutatás - fejlesztés területén dolgozva érnek el sikereket tanulmányaik befejezése után vagy a versenyszférában, hiszen a PhD - fokozattal rendelkező kollégákat minden munkáltató értékeli. A PhD-képzés számos olyan képességet is fejleszt, amely a munka világában különösen fontos. 

A doktori képzések nappali tagozaton végezhetők, ugyanakkor az időbeosztás jóval rugalmasabban alakítható, mint az alap - és mesterképzések esetében. Így a főállásban dolgozó doktoranduszhallgató össze tudja hangolni a PhD - képzéssel  járó feladatokat és a munkahelyi kötelezettségeket, amennyiben a munkahelyi feladatai illeszkednek a doktori kutatási témához. Így annak a mesterdiplomás fiatalnak, aki úgy érzi, kutatási témája a szívügye lett, és tovább foglalkozna vele a legmagasabb szinten, de közben a biztos jövedelem érdekében munkát is vállalna, nem kell egyikről sem lemondania.

A DOKTORI KÉPZÉS

Az ELTE az elsők között volt, akik lehetőséget biztosítottak az új struktúrában a posztgraduális cím megszerzésére. A képzési rendszer legutóbbi átalakítására 2016-ban került sor, a korábbi három éves programot kettő plusz kettő, azaz négy évesre kibővítve.

A doktori hallgatók kutatási témáikat egy-egy témavezető oktató-kutató irányításával dolgozzák ki. Megismerkedhetnek a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalommal, az informatika szakterület legújabb kutatási eredményeivel. A doktoranduszokat egyetemi és egyetemen kívüli pályázati lehetőségek is segítik kutatási céljaik megvalósításában.

A doktori képzés két fő szakaszra tagolódik: a szervezett képzésre és  a fokozatszerzésre. A szervezett képzés keretében a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, széleskörű szakmai ismereteket szereznek választott szakterületükön, továbbá témavezetőik irányításával önálló kutatást végeznek. Ezen szakasz sikeres lezárása, az abszolutórium megszerzése után a doktorjelöltek a fokozatszerzés szakaszába lépnek. Ezen szakaszban kutatási eredményeiket doktori értekezésben foglalják össze.

MEGÉRI A JÖVŐBE FEKTETNI, MERT

  • Színes képzési paletta vár, számos program közül választhatsz.
  • A legfrissebb technológiai trendekkel találkozhatsz.
  • Kutatóként élvonalbeli kutatásokban vehetsz részt.
  • Vezető magyar és nemzetközi cégekkel dolgozhatsz együtt.
  • PhD hallgatóként aktív részese lehetsz az egyetem szakmai életének, mind oktatóként, mind pedig fiatal kutatóként.
  • Üzletfejlesztési támogatást kaphatsz kutatási eredményeid piacra viteléhez.
  • Konferencia részvételi támogatás vár.
  • Megnyílik előtted a felsőoktatási és kutató-fejlesztő intézeti karrier lehetősége.
ÖSZTÖNDÍJAK

Az ELTE Informatika Doktori Iskola a képzéseit nappali tagozaton indítja, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. Ezzel kapcsolatban fontos változás, hogy 2016-tól jelentősen növekedett az állami ösztöndíj mértéke, így még többek számára vált elérhetővé a jelentkezés. Állami ösztöndíjas képzési helyre a magyar állam és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárai pályázhatnak. Az ösztöndíj összege az első két évben 140.000 Ft/hó. Az ösztöndíj összege a kutatási és disszertációs szakaszban: 180.000 Ft/hó.

A kutatói élet az egyetemen belül is biztosít jövedelemszerzési lehetőségeket, mint a Kooperatív Doktori Program vagy az Új Nemzeti Kiválósági Program.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Kooperatív Doktori Programjának 2023-as évi felhívásában a hazai felsőoktatási intézmények közül az ELTE a második legtöbb nyertes ösztöndíjast befogadó egyetem, a teljes KDP programot tekintve az ösztöndíjasok mintegy egyharmada az ELTE hallgatója, közülük 7 doktori hallgató a Karunk hallgatója. A Kooperatív Doktori Program célzottan támogatja a gazdaság igényeit követő kutatásokat, és lehetőséget biztosít elsősorban fiatal kutatóknak, hogy tudásukat a partnervállalatoknál végzett kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységük során a gyakorlatban is hasznosítsák. A hallgatók havi 400.000 Ft ösztöndíjat kaphatnak,  melyet legjobb diákjaink rendszeresen el is nyernek, így összesen akár havi 540 000 Ft ösztöndíj is nyerhető.

Az Új Nemzeti Kiválósági Program pályázataiban vállalt tevékenység után fél vagy egy évre kaphatnak ösztöndíjat a doktoranduszok.

A Doktorandusz Kiválóság Ösztöndíj Program (DKÖP) a fiatal kutatók pályafutását támogatja, valamint az ipar és a tudomány közötti együttműködést hivatott mélyíteni, az ösztöndíj jóvoltából a hallgató havi 150.000 Ft támogatást igényelhet

ISMERD MEG AZ ELTE INFORMATIKA DOKTORI PROGRAMOKAT!

Az ELTE Informatika Doktori Iskola az informatika teljes szakmai spektrumában kínál a tudományos pályára törekvőknek felkészülési lehetőséget és témavezetést. A doktori iskolában jelenleg az alábbi hat doktori program működik:

SZOFTVER- ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM

A doktori program célja, hogy olyan mély, szerteágazó ismeretek birtokába juttassa a doktoranduszokat, amelyek segítségével eredményesen, aktív módon művelhetik az informatika elméleti alapjait alkotó számítástudományi és szoftvertudományi  területeket,  illetve olyan szinten sajátíthatják el az eredmények alkalmazásához szükséges kurrens módszertani elveket, hogy ezek megújító jellegű felhasználása, az újonnan születő eljárások befogadása lehetővé váljon. A program keretében többek között a következő tárgykörök művelésére van lehetőség: szoftverek tervezése és szoftvertechnológia, algoritmusok, programozási paradigmák, nyelvek és típusrendszereik, nagy megbízhatóságú szoftverek, szoftverek elemzése, helyessége és tesztelése,  szoftverarchitektúrák, számítási modellek és nem hagyományos számítások, kvantumszámítások,  a mesterséges intelligencia modelljei és alkalmazása intelligens szoftverek előállításában, alkalmazási terület specifikus programozási nyelvek és szoftver intenzív rendszerek, kiberfizikai és autonóm rendszerek, ember-gép kapcsolat és természetes nyelvek számítógépes feldolgozása, illetve az informatika humán és társadalmi vonatkozásai. 

ADATTUDOMÁNY, HÁLÓZATOK, INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DOKTORI PROGRAM

A program a digitális adatvilág működtetését szolgáló számítógépi technológiák elméleti kutatásával, építésének, működtetésének és használatának mesterségbeli és tudományos kérdéseivel foglalkozik. A program három pillére, az adattudomány, a számítógépes hálózatok és az eredeti információs rendszerek, egymást támogatva, sokoldalú kutatási lehetőséget nyújtanak. Az egyre bőségesebben rendelkezésre álló adatok és feldolgozási kapacitások a korábbi adatbányászati és big data technológiákat a Mesterséges Intelligencia új mélytanulási lehetőségeivel bővítve vezettek az adattudományi terület kibontakozásához. Összefoglalóan, a nagy adathalmazok kezelésének, elemzésének és felhasználásának területét adattudománynak nevezik. Ebbe beletartozik az adatok gyűjtése, tisztítása, tárolása, ezekhez kapcsolódó algoritmusok, éppúgy, mint az elemzéshez használandó adatbányászati és mélytanulási technológiák. Az adatokkal való gazdálkodás mellett az adatok gyűjtését, áramlását, elérését és a kommunikációt biztosító digitális adathálózatok kutatása jelenti a program második komponensét. A hálózatok összekötik a felhő központokat a kiszolgáló központokkal, a végfelhasználókkal az egyéni mobil eszközökön, szenzorhálózatokon túl a kommunikáló okos tárgyak internetéig igen széles spektrumban bővül a világunk behálózottsága. Az információs rendszerek területén a program a klasszikusnak számító rendszermodellek és az operatív adatbázis-kezelési technológiák új irányait kívánja központba állítani. Új elvű adatmodellek, tudásreprezentációk és új adatbáziskezelő technológiák kutatása is kapcsolódik ehhez a területhez. A digitalizáció egyik fő jellegzetessége, hogy az információs rendszerek építése és továbbfejlesztése egyre nagyobb automatizálással és MI technológiák integrálásával történik. A szervezeteken belüli folyamatok és a hozzájuk kapcsolódó információs rendszer folyamatokba integrálva, beágyazva jelennek meg a ma összefoglalóan mesterséges intelligenciának nevezett módszerek, algoritmusok és technológiák, a korszerű adatanalitikai megoldások. E folyamatokból származó a döntések, tevékenységek eredményeinek megváltoztathatatlansága, az átláthatóság, a nyomon követhetőség, a megmagyarázhatóság formális és megvalósítható modelljeinek és módszereinek kialakítása valamint az alternatív megközelítések és megoldások vizsgálata gyümölcsöző kutatási terület.

TUDOMÁNYOS SZÁMÍTÁSOK ÉS MODELLEK, NUMERIKUS ÉS SZIMBOLIKUS MÓDSZEREK DOKTORI PROGRAM

A tudományos számítások és modellek területén a doktori program a harmonikus analízis, a differenciálegyenletek, a számelmélet, a számítógépes grafika eszközeinek felhasználásával matematikai modellek konstrukciójával foglalkozik, amelynek célja az informatikai, orvosi, mérnöki és egyéb területeken felmerülő problémák megoldása. A numerikus és szimbolikus módszerek területen a doktori program a numerikus módszerek elmélete és gyakorlata, az approximációelmélet és optimalizáció, valamint a szimbolikus számítások matematikai háttere, módszerei és alkalmazási lehetőségei köré csoportosul. A különböző kapcsolódó tudományterületek kutatóinak is segítséget nyújt a program, akik a területükön tudományos számításokat, numerikus vagy szimbolikus módszereket és eszközöket kívánnak alkalmazni. Számos kérdéskörben, például jel és képfeldolgozási, orvosi, mérnöki feladatok, alak-felismerési feladatok, számítógépes látás, komputeralgebrai alkalmazási területek, kriptográfia, informatikai biztonság kutatásában folyik eredményes munka.

INFORMATIKA SZAKMÓDSZERTAN DOKTORI PROGRAM

A doktori program célja az informatika tudományterületén széleskörűen tájékozott, a szaktudományt, annak új eredményeit és a pedagógiai ismereteket alkotó módon társítani képes kutató szaktanárok képzése, akik képesek az igényes tanítás, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, a tantervkészítés és szaktárgyi fejlesztés, a szaktanácsadói, illetve a vezetőtanári feladatok ellátására, továbbá utánpótlást jelentenek a szakmódszertan területén a felsőoktatásbanAz oktatásmódszertani kutatásokat gyors reagálásra készteti az ismeretanyag folyamatos változása, és a mindennapi életbe egyre mélyebben behatoló információs technológiák hatása. Az informatika tantárgy ismeretanyaga rendkívül gyorsan változik, egyre hangsúlyosabban jelenik meg az általános Informatikai ismeretek mellett a programozás, amit a tantervi viták nemzetközi szintű intenzitása is jól igazol. Ennek megfelelően a szakmódszertani kérdések mellett létfontosságú, hogy a kutató kövesse a modern technológiák, eszközök megjelenését, nemcsak alkalmazói szinten, hanem rendelkezzen széleskörű, professzionális programozási tudással is. Ezzel a komplex feladattal sajátos kutatási felkészültség nélkül nem lehet megbirkózni.

TÉRINFORMATIKA ÉS TÉRADAT-TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM

A téradat a társadalmi és ipari digitalizáció egyik nyersanyagforrása, számos gazdasági és kutatási fejlesztési koncepció meghatározó bemeneti paramétere. A téradatok állapota és sikeres felhasználása (térben, időben, tematikusan) értékmérő tulajdonság tudományos és gazdasági szempontból egyaránt. Az emberi kultúrával kapcsolatos információk jelentős része térbeli adat is egyben. A térinformatika és téradat-tudomány doktori program célja az attribútum adatok térbeli összefüggéseinek tudományos elemzése, értelmezése és modellezése. A program feladata a felvázolt kihívások megértéséhez szükséges téradat-technológiák elméleti és gyakorlati megismerése, alkalmazása, valamint kutatási fejlesztése. A doktori programon belül választható tematikus területek: távérzékelési módszerek, web-GIS, navigációs és mobile mapping technológiák, téradat-vizualizáció, téradat-bányászat és más kapcsolódó műszaki informatikai tématerületek.

INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A MÉRNÖKI TUDOMÁNYOKBAN DOKTORI PROGRAM

A modern gyártástechnológiák ma már elképzelhetetlenek informatikai kutatás-fejlesztés nélkül, amelyek átfogó, komplex megértése és kezelése a modern társadalmak hajtómotorja. A doktori program keretében folyó képzés az informatikai és mérnöki szakterületek kapcsolódási pontjain átfogó jártasság megszerzését teszi lehetővé és ezen ismeretek alapján képessé teszi a hallgatót önálló kutatás végzésére, informatikai megoldások kidolgozására a mérnöki tudományokban felmerülő problémák megoldására. A doktori program elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a magas színvonalú mérnöki megoldások szempontjából alapvető fontosságú informatikai, ezen belül ipar 4.0 gyártástechnológiai, mérnöki anyagtudományi, mechanikai, áramlástechnikai területeken. Az informatikai kutatás-fejlesztésközéppontjába állítja azokat a feladatokat, amelyek megoldása a fémes, polimer és kompozit anyagok jellemzőinek és többcélú, alkalmazott felhasználását támogatja. Az anyagtudományi kérdések a molekuláris rendszerektől a tömbi anyagjellemzőkön át vezetnek az informatikai és mérnöki szemléletű tervezés, végeselem modellezések, valamint az informatikai rendszerekkel történő optimalizációs eljárások megismeréséig. Az ilyen és hasonló mérnöki megoldások hátterét a műszaki mechanika alapozza meg. A doktori program infrastrukturális feltételei a Savaria Műszaki Intézet korszerű és jól felszerelt laboratóriumi bázisán alapszik. A kutatási lehetőségek a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kiszélesednek. Újonnan megvalósult berendezéseink a hegesztőrobot és a szélcsatorna. Utóbbival egy új laboratórium, az Áramlástan labor jött létre, ami rövidesen tovább fog bővülni egy lézeres mérőberendezéssel.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK
A doktori képzésekre 2023.04.01. – 2023.05.30. között lehet jelentkezni a doktorifelveteli.elte.hu címen elérhető elektronikus felületen keresztül.

Az eljárással kapcsolatos kérdéseiket a phd@inf.elte.hu címen tehetik fel.

Kutatási témák az alábbi weboldalon  tekinthetőek meg (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Doktori Iskola, csak élők)

A jelentkezés feltételei:

  • mesterszintű (vagy azzal egyenértékű) oklevél
  • egy legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga

Felvételi információk (elte.hu)