Tudományos ösztöndíj a Mediso Medical Imaging Systems Kft. adományozási projekt keretében

2024.01.22.
Tudományos ösztöndíj a Mediso Medical Imaging Systems Kft. adományozási projekt keretében

Külső forrásból támogatott tudományos ösztöndíj az ELTE hallgatói számára

a Mediso Medical Imaging Systems Kft. adományozási projekt keretében

Az ELTE Informatikai Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudo- mányegyetemen tudományos tevékenységet folytató tehetséges fiatal hallgatók számára az alábbi kutatási tevékenység végzésére: Tudományos tevékenységek elősegítése különös tekintettel az orvosi képfeldolgozás területén

Klinikai szoftverek prototipizálása során létrejött eredményekre alapozva

 • modularizált szerver-kliens alapú architektúra prototípus-bővítése,
 • regularizációs módszer kutatása SPECT rekonstrukcióhoz

Az ösztöndíj időtartama 5 hónap (2024. február 1-től 2024. június 3o-ig). Korábban elkészített prototípus összehasonlítása a labormunka során, UI vezérlését ellátó modul funkcióinak bőví- tése, szerver és kliens alkalmazások kommunikációjának vizsgálata. A fentiek alapot szolgáltathat a későbbi tanulmányokhoz (szakdolgozat, TDK-dolgozat vagy publikáció). Az ösztöndíj a témavezető javaslata alapján hosszabbítható.

Rendszeres ösztöndíj támogatás

A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül meg- állapításra.

A támogatás igénylésének alapfeltételei

Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ta- nulmányokat folytató hallgatók, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik. Az ösztöndíjra pályázó hallgató jelen felhívás mellékleteként megadott pályázati adatlapon nyújtja be a pályázatot, amelyben megjelöli a fenti felsorolásból választott tématerületet, és a pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket.

A pályázati anyag kötelező mellékletei:

 • pályázati adatlap,
 • a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentum (Neptun-alapú),
 • a pályázati feltételeket alátámasztó dokumentumok (hallgatói jogviszony igazo- lása).

Egy hallgató jelen pályázati felhívásra egyszerre csak egy pályázatot adhat be!

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befo- lyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. a pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltér a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 3. a pályázónak – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van,
 4. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetet- lenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

Támogatási időszak

A konkrét tématerületek mentén kiírásra kerülő ösztöndíjak futamideje maximum 6 hónap. Jelen pályázati kiírás alapján a támogatási időszak: Kutatási terv 2021.09.01 – 2022.01.31.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot személyesen vagy postai úton („papíralapon”), ill. elektronikusan lehet benyújtani az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Dékáni Hivatalához.

 • Benyújtás postai címe: Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar – Dékáni Hivatal, Bagó Krisztina részére 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
 • Személyes benyújtás helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar – Bagó Krisztina részére 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
 • Elektronikus benyújtás címe: Dr. Kovács Attila szakmai vezető: attila@inf.elte.hu

A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje

Folyamatos, tárgyhó 12-ig. Elbírálás tárgyhó 15-ig.

Pályázati kiírás