Tudományos ösztöndíj: ELTE IK Innovációs Labor projekt

2022.05.25.
Tudományos ösztöndíj: ELTE IK Innovációs Labor projekt

Az ELTE Informatikai Kar ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen innovációs tevékenységet folytató tehetséges fiatal hallgatók számára. Az ösztöndíjpályázat célja az ELTE Informatikai Karon futó Innovációs Labor program résztvevői által kidolgozott innovációs projektek támogatása, így elsősorban az ELTE IK Innovációs Labor keretében 2022. áprilisában elindult és jelenleg is aktív projektek résztvevőinek jelentkezését várjuk, ám különleges esetben nyitottak vagyunk új, vagy eddig a Labor keretein kívül futó projektek befogadására is.

Elvárás

A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy az ösztöndíj időtartama alatt elkötelezetten dolgoznak vállalkozási ötletük megvalósításán, és e célból részt vesznek a hetente egy alkalommal tartott labor foglalkozásokon, amikre minden esetben felkészülten érkeznek. Elvárás ezeken túl a hétről-hétre feladott egyéni és csoportos házi feladatok gondos elvégzése, valamint két-három havonta tanulmányi előrehaladási jelentés elkészítése és leadása.

Támogatási összeg és időszak

A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege 50.000 Ft./hónap. Az ösztöndíj futamideje maximum 6 hónap. Jelen pályázati kiírás alapján a támogatási időszak: 2022. június 1. – 2022. november 30.

A támogatás igénylésének alapfeltételei

Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanulmányokat folytató hallgatók, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik.  Az ösztöndíjra pályázó hallgató jelen felhívás mellékleteként megadott pályázati adatlapon nyújtja be a pályázatot, amelyben megjelöli a tématerületet, és csatolja az alábbi kötelező mellékleteket.

A pályázati anyag kötelező mellékletei:

− pályázati adatlap,

− a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentum (Neptun-alapú),

− a pályázati feltételeket alátámasztó dokumentumok (hallgatói jogviszony igazolása).

Egy hallgató jelen pályázati felhívásra egyszerre csak egy pályázatot adhat be!

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,

b) a pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltér a támogatási szerződésben foglaltaktól,

c) a pályázónak – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van,

d) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot elektronikusan – illetve ennek alternatívájaként személyesen vagy postai úton („papíralapon”) – lehet benyújtani az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Dékáni Hivatalához. Elektronikus benyújtás esetén kizárólag ügyfélkapun hitelesített aláírással ellátott pályázati adatlapot fogadunk el!

Elektronikus benyújtás címe: Málnay Barnabás, szakmai koordinátor: bmalnay@inf.elte.hu

Benyújtás postai címe: Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar – Málnay Barnabás részére 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

Személyes benyújtás helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar – Málnay Barnabás Déli tömb, 2 711C 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 

A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. május 31. (kedd) 16:00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtás határidejéig megérkezik a bmalnay@inf.elte.hu postafiókba (vagy tértivevénnyel igazoltan vagy a személyes átvételt igazoló „Átvételi Elismervény” útján befogadást nyer).

A pályázatok értékelése, bírálati szempontok

A benyújtott pályázatok értékelésre kerülnek az értékelési adatlap alapján.

A pályázók döntést követő kiértesítése

A döntést követően a pályázat kezelője 6 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi.

Jelen pályázati kiírás, továbbá az innovációs tevékenység leírása és a pályázati adatlapok együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázat kezelője fenntartja a jogot a pályázat futamideje alatt, hogy amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: Málnay Barnabás E-mail: bmalnay@inf.elte.hu

Pályázati kiírás