TÁJÉKOZTATÓ A HKR módosításáról

2021.03.17.
TÁJÉKOZTATÓ A HKR módosításáról

Tájékoztatjuk az egyetemi polgárokat, hogy a Szenátus 2021.március 8-i ülésén az alábbi HKR módosításokat fogadta el:

A HKR Informatikai Kari Különös Rész változásai

377. §
ad 71 – 72. §
(4) 907 A hallgató egy tárgyból az adott vizsgaidőszakban legfeljebb egyszer halaszthatja el vizsgáját. E rendelkezés vonatkozásában halasztásnak az az eset minősül, amikor a hallgató a vizsgára bejelentkezett, de kéri a vizsgáztatótól a halasztást. Ez esetben az oktató a „nem jelent meg” státuszt állítja be a „Beszámít” rovat üresen hagyásával.

377/A. § 
(1) Az a hallgató, aki olyan tanulmányi teljesítménymérés (vizsga, zárthelyi, beadandó feladat) során, amelynek keretében számítógépes program vagy programmodul elkészítése a feladat, az oktató által meghatározottakon kívül más segédeszközt vesz igénybe, illetve más hallgatónak meg nem engedett segítséget nyújt, tanulmányi szabálytalanságot követ el, ezért az adott félévben a tantárgyat nem teljesítheti és a tantárgy kreditjét nem szerezheti meg.
(2) Az (1) bekezdésben leírt cselekményről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a cselekmény helyét, idejét, rövid leírását, valamint az érintett hallgató nyilatkozatát arról, hogy a terhére rótt cselekményt elismeri vagy vitatja. Amennyiben a hallgató vitatja a terhére rótt cselekményt, a dékán a tényállás tisztázása érdekében eljárást folytat le.

381. §
ad 79. §
(4)912 Az aktív félév során teljesített szakmai gyakorlatról szóló igazolás (referencialevél) leadásának határideje a szakmai gyakorlat befejezését követő 30. nap. Ha a hallgató az igazolást az őszi félév esetén január 31.-ig, tavaszi félév esetén augusztus 31.-ig leadja, akkor az az aktuális félévre, az ezt követően leadott igazolás a következő aktív félévre kerül beszámításra.
(5) törlésre került

382.§
(7) A hallgató záróvizsgára akkor bocsátható, ha tanulmányi köztelezettségeinek eleget tett/abszolutóriumot szerzett
a) tavaszi félévi záróvizsga esetén legkésőbb június 18-ig,
b) őszi félévi záróvizsga esetén legkésőbb január 15-ig. A tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak az abszolutórium megszerzésének határideje december 20.

383/A. §916
ad 81. §, ad 84. §
(1)917 A záróvizsga eredménye a szakdolgozatra, a szakdolgozat védésére és a szóbeli vizsgára kapott érdemjegyek átlaga. Programtervező informatikus és az autonómrendszer-informatikus mesterképzésen a záróvizsga eredménye a diplomamunkára és a védésre kapott érdemjegyek átlagának megfelelő kerekített érdemjegy. Gépészmérnöki alap- és mesterképzés esetén a záróvizsga eredménye a szakdolgozat bírálatra és a szakdolgozat védésére kapott jegyek átlagának valamint a záróvizsga tételeire (3 db) kapott osztályzatok átlagának számtani középértéke. Amennyiben a záróvizsga tételek közül bármelyik tétel eredménye elégtelen, akkor mindhárom témaköri vizsgát meg kell ismételni.

A HKR 7. melléklet változásai

A módosítások az Informatikai Karon folyó duális képzésekhez kapcsolódó rendelkezések. Akik érintettek, kérjük olvassák el részletesen az ELTE SzMSz II. 7., (frissített) mellékletét.

A frissítések hamarosan felkerülnek az ELTE központi oldalára:
https://www.elte.hu/dokumentumok/szmsz

 

IK Tanulmányi Hivatal