Vendéghallgatás

Vendéghallgatás

ELTE HKR 43. §
(1) Az Egyetem hozzájárul, hogy más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézmény hallgatója tanulmányokat folytasson vendéghallgatói jogviszony keretében.
(2) A vendéghallgató bekerül az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe, és rá az Egyetemen folytatott tanulmányai idejére az Egyetem vonatkozó szabályzatainak hatálya értelemszerűen terjed ki.
(3) A vendéghallgató a felvett tárgyai után kreditenkénti önköltségrészt fizet, melyet az anyaintézménye az Egyetemmel kötött szerződés vagy kötelezettségvállalási nyilatkozat keretében magára vállalhat.

A vendéghallgatásra vonatkozó kérelmet a rangsorolásos kurzusfelvételi időszak végéig kell benyújtani. Az aktuális tanügyi időrend a Questura honlapján tekinthető meg:


Tárgyválasztás:

Bármelyik tárgy választható, amihez az oktató is hozzájárul. Nem megengedett egy adott képzés mintatanterve szerinti féléves tárgyak felvétele, mert ez burkoltan a szak elvégzését jelentené (pl. a programtervező informatikus BSc képzés első féléves összes tárgyának felvétele egyszerre). A kurzusok órarendi beosztásáról az itt tájékozódhat.


Teendők előfeltételes tárgy esetén:

Előfeltétellel rendelkező tárgyat kizárólag a tárgy oktatójának hozzájárulásával hallgathat. Ebben az esetben a kérvényt úgy kell megfogalmazni, hogy az előkövetelmény teljesülése nélkül engedi az oktató az óra hallgatását. A kérvényen az oktató támogatásának meg kell jelennie.
 

Kérvény beadása:

Az IK-Kérvény formanyomtatványa kérvényen kell megfogalmaznia a jelentkezőnek, hogy melyik félévben, melyik tárgya(ka)t szeretné felvenni, a pontos kód(ok) megjelölésével (az adott csoport kódját/számát is meg kell adni).

Szükséges továbbá

  • az érintett oktató hozzájárulására is (jelenléti oktatás esetén az oktató aláírásával támogatja a kérvényt, távolléti oktatás esetén e-mailben kérje az oktatótól a támogatást, majd ezt fűzze össze a kérvénnyel),
  • és egy jogviszony igazolásra az aktuális intézménytől.

Ezeket együtt küldje Benczekovits Bernadett oktatási asszisztensnek.

Az oktatási dékánhelyettes jóváhagyása után kérjük töltse ki az adatlapot és küldje Benczekovits Bernadett oktatási asszisztensnek.

Ezen adatok alapján elkészül a Neptun kódja és a személyes adatai rögzítésre kerülnek a Neptun rendszerben. Ezt követően tudja felvenni a tárgyakat a Neptun rendszerben.
 

Tárgy beszámítása, tanegységelfogadás

Amennyiben a vendéghallgatott tárgyakat szeretné beszámíttatni jelenlegi tanulmányai során, akkor ezt a tárgy teljesítése esetén teheti meg a felsőoktatási intézményében kreditelismeréssel. Ha nem, akkor nincs teendője. Amennyiben később képzést kezd karunkon, tanegységelfogadás keretében kérheti a vendéghallgatóként teljesített tárgyak beszámítását.
 

Díja:

10.000 Ft/kredit
HKR 129. § (1) A költségtérítés/önköltség mértékét – a fenntartó jóváhagyásával – egy tanévre, szakonként, illetőleg 43. § szerinti vendéghallgatás, valamint a 46. § szerinti, felnőttképzési vagy egyéb képzési jogviszonyban folyó, egyedi kurzushallgatás esetén az önköltségrész kreditenkénti összegét a kari tanács [...] állapítja meg.
 

Befizetés menete:

Az összeget utalással kell befizetnie. Kérjük a kérvényhez csatolni az átutalás igazolását.

Utalás indítása magyar bankszámláról:

Kedvezményezett Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kedvezményezett bankszámla száma 10032000-01426201-00000000
Közlemény VH, NÉV, Körzet, Munkaszám
Összeg .-Ft

Összeg: X kredit* 10.000 Ft = végleges összeg, amit beír az összeg részhez utaláskor
Körzet: Budapest: E0000, Szombathely: E0500
Munkaszám: E11101/16


Vendéghallgatás folytatása:

Ha a következő félévben is szeretne bejárni órákra, akkor újra be kell adnia egy kérvényt.
 

További részleteket, pontos szabályozást a Hallgatói követelményrendszer tartalmaz. A vendéghallgatói jogviszonyról a 47. oldaltól olvashat.
 

A vendéghallgatói jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb paragrafusok:

Nftv. 42. §
(1) A hallgató
a) a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, (…).

Nftv. 82. §
(4) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgató a vendéghallgatói jogviszonyának keretében is a 81. §-ban és az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak szerint vehet részt az oktatásban.

Nftv. 108. § 30. résztanulmányok folytatása:
ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet.

HKR 42. §
(1) Az Egyetem hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatója más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszonyban folytasson résztanulmányokat, ha ezt számára a fogadó intézmény lehetővé teszi.
(2) Az Egyetem – az intézményközi megállapodás kivételével – a résztanulmányok költségeit nem téríti meg.
(3) A hallgató más felsőoktatási intézményben, vendéghallgatói jogviszonyban szerzett kreditjei a fogadó intézmény által kiállított, 34. § (10) bekezdése szerinti igazolás alapján, a kreditátviteli szabályok szerint ismerhetők el.
(4) Külföldi felsőoktatási intézményben résztanulmányokat folytató hallgató esetében – a tanulmányokra vonatkozó megállapodás vagy program rendelkezése alapján – a kurzusok elvégzéséért járó kreditek, amennyiben a kiutazás előtt megkötött tanulmányi szerződés a teljesítendő krediteket tartalmazza, teljes mértékben beszámításra kerülnek a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségébe. A kredit-egyenértékűségre vonatkozó vizsgálat ilyen esetben a résztanulmányok megkezdése, illetőleg az azokra vonatkozó tanulmányi szerződés véglegesítése előtt történik meg.

44. §
(1) A vendéghallgatásra vonatkozó kérelmet a rangsorolásos kurzusfelvételi időszak végéig kell benyújtani illetékességi körébe tartozó kurzusok esetében a Tanárképző Központban vagy azon kar TH-ján, amelyik kar kurzusait a kérelmező látogatni kívánja. Külföldi hallgató esetében e határidő legfeljebb a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig meghosszabbítható. A kérelemhez mellékelni kell az anyaintézmény nyilatkozatát a vendéghallgatás keretében megszerzett kreditek befogadásáról, valamint – a költségek átvállalása esetén – a kreditarányos önköltségrész megtérítéséről.
(2) A vendéghallgatási kérelmen az adott kurzus esetében erre felhatalmazott személy (pl. a kurzus oktatója, a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője), több kurzus esetén külön-külön igazolja, hogy hozzájárul a vendéghallgatás engedélyezéséhez.
(3) A kérelem alapján a vendéghallgatásra szóló engedélyt az oktatási dékánhelyettes vagy a kari TH-ja vezetője, az illetékességi körébe tartozó kurzusok esetében a Tanárképző Központ főigazgatója adja ki, rendelkezve az esetleges önköltségrész összegéről, fizetésének módjáról és határidejéről. Az intézményközi megállapodás keretében zajló vendéghallgatás esetén a költségek megtérítéséről az intézményközi szerződés rendelkezik.
(4) A vendéghallgatásra vonatkozó engedély alapján a vendéghallgató számára a TH vagy a Tanárképző Központ az engedélyezett kurzusokat a rangsorolástól függetlenül fölveszi az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.
(5) A vendéghallgatás eredményéről a TH vagy a Tanárképző Központ féléves teljesítésigazolást ad ki.
(6) Más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézménnyel képzésre irányuló együttműködés esetén a 42–44. §-okban foglaltak nem alkalmazandók, ha az együttműködésre vonatkozó megállapodás vagy a kari különös rész az ezekben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket tartalmaz.