Átsorolás

Átsorolás

Az átsorolás a finanszírozási forma váltásáról hozott döntés, amelynek három fajtája van:  

  • tanulmányi alapú átsorolás: olyan döntés, amelyre a tanév végén (júliusban) kerül sor, az utolsó két aktív félév tanulmányi teljesítményének figyelembevételével;  
  • félévszám alapú átsorolás: jogszabályban biztosított, támogatott félévek igénybevételére figyelemmel hozott döntés;  
  • kérelemre történő átsorolás: a hallgató kezdeményezésére hozott döntés 

Legfontosabb határidő a tanulmányi alapú átsorolásnál:  
az átsorolás alóli mentességi kérvényt a tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének utolsó munkanapjáig kell benyújtani. Kérjük olvassa el a lenyíló menüben, hogy kik mentesülhetnek az átsorolás alól. 

A részletes szabályozást megtalálják a HKR 41/A§-tól, melynek kivonatát olvashatják a lenyíló menükben, továbbá a Quaestura honlapján is részletes tájékoztatás találnak erre vonatkozóan. 

TANULMÁNYI ALAPÚ ÁTSOROLÁS RENDJE

ÁTSOROLÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES/ÖNKÖLTSÉGES HELYEKRE

Kikre vonatkozik:

HKR 41/B § (1) A tanulmányi alapú átsorolás két hallgatói kör vonatkozásában párhuzamos eljárásban valósul meg:
a. az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbe történő átsorolás azon hallgatókra vonatkozik, akik hallgatói jogviszonyukat 2007 és 2012. augusztus 1. között hozták létre.
b. a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe történő átsorolás azokra a hallgatókra vonatkozik, akik hallgatói jogviszonyukat 2012. szeptemberében – és ezt követően felmenő rendszerben – hozták létre.

HKR 41/B § (3) A jelen szakasz szerinti átsorolásban az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók az alábbiak szerint vehetők figyelembe:
a) a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdett hallgatók közül azt kell átsorolni, aki az utolsó két aktív félévében kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem szerzett legalább 27 kreditet;
b) a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók közül azt kell átsorolni, aki utolsó két aktív félévében kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem szerzett legalább 36 kreditet, vagy nem érte el a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott átlagot.

Megjegyzés: Amennyiben el szeretné kerülni az átsorolást, a fenti állítás tagadását kell figyelnie, mely szerint az utolsó két aktív félévben szereznie kell legalább 36 kreditet és el kell érni a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott átlagot. Az aktuális átlag és a részletes tájékoztató a Quaestura honlapján megtalálható.

Kik mentesülnek az átsorolás alól:

HKR 41/B § (6) Mentesül az átsorolás alól
a) az a hallgató, aki Erasmus, CEEPUS ösztöndíj keretében végezte az átsorolás alapjául szolgáló utolsó két féléve közül legalább az egyik félév valamely időszakát,
b) az a hallgató, akinek kivételes tanulmányi rendet engedélyeztek, valamint
c) a regisztrált, speciális szükségletű hallgató.

Átsorolás alóli mentesség kérése:

HKR 41/B § (7) A hallgató ilyen irányú kérelme esetén a kari tanulmányi bizottság – legkésőbb a tavaszi félév vizsgaidőszaka hatodik hetében hozott – döntése alapján a hallgatót tanulmányaiban akadályozó betegség, szülés vagy egyéb a hallgatónak fel nem róható ok (különösen akkor, ha a hallgató a kreditátviteli döntés alapján az átsorolás alapjául szolgáló két félévben nem tud megfelelő számú kreditet felvenni) esetén mentesülhet az átsorolás alól. Az erre vonatkozó kérelmeket a tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének utolsó munkanapjáig kell benyújtani a kari tanulmányi bizottság részére. A határidők elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.


ÁTSOROLÁS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HELYEKRE

(Köznyelven: visszasorolás)

Kikre vonatkozik:

HKR 41/C § (1) Az Nftv. 48. § (3) bekezdése alapján megüresedett magyar állami (rész)ösztöndíjas létszámkeretre a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesítő, azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatókat az alábbi szabályok alapján, az alábbi rangsorban kell átsorolni:
a) a felszabaduló magyar állami ösztöndíjas helyekre magyar állami részösztöndíjas és önköltséges hallgatókat,
b) a felszabaduló magyar állami részösztöndíjas helyekre önköltséges hallgatókat.

Mik a feltételek:

HKR 41/C § (4) Hallgatót államilag támogatott képzésbe, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésbe átsorolni csak abban az esetben lehet, ha a hallgató erre vonatkozó nyilatkozatát a vizsgaidőszak végéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtette, és ha az utolsó két aktív félévében teljesített
a) a 41/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti hallgató legalább 27 kreditet,
b) a 41/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hallgató legalább 36 kreditet, továbbá legalább a Vhr1.(87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet) 10. melléklete szerinti súlyozott tanulmányi átlagot.

További pontosításokról a Quaestura oldalán itt olvashat.


FÉLÉVSZÁM ALAPÚ ÁTSOROLÁS RENDJE

A nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény értelmében egy személy – a főszabály szerint – összesen 12 féléven át folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben) magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. Ez az úgynevezett támogatási idő. Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában tanulhat tovább.

A főszabálytól több esetben lehet eltérés, például

  • osztatlan képzés esetén, ha a képzési idő meghaladja a 10 félévet, a támogatási idő legfeljebb 14 félév;
  • egy fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb 4 félévvel megnövelheti;
  • egy doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb 8 félév lehet, és nem számít bele a főszabály szerinti 12 félévbe.
  • diszciplináris képzésre épülő 2 féléves tanári mesterképzés esetén a támogatott félévek száma 2 félévvel nő.

Figyelem! Egy adott oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje.

HKR 41/D. § (1) Az Egyetem a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja a hallgató által felhasznált államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas félévek számát, és amennyiben a jogszabályi előírások alapján szükséges – a megállapítástól számított tizenöt napon belül – finanszírozási formáját költségtérítéses/önköltséges formára átállítja, és erről határozatot hoz.


KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁS RENDJE

HKR 41/E. § (1) A hallgató bármikor kérheti, hogy az Egyetemen a soron következő félévben államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formáról költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formára kerüljön átsorolásra. A hallgató a kérelem benyújtásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy visszasorolására csak a tanulmányi alapú átsorolási eljárás keretében kerülhet sor.

HKR 41/E § (2) Önköltséges finanszírozási formáról magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre átsorolás – a 41/C. §-ban foglaltak kivételével – nem kérelmezhető.